• High technology machines

    High technology machines

    Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek numerycznych światowego lidera branży, japońskiej firmy OKUMA.

Fundusze Europejskie


 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 2.08.2017 pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a High Technology Machines Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu "Utworzenie specjalistycznego Centrum B+R przez High Technology Machines Sp. z o.o. celem opracowania nowatorskich, autonomicznych, zautomatyzowanych zdalnie zarządzanych i ultraprecyzyjnych rozwiązań obróbczych" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Opracowanie nowatorskich, autonomicznych, zautomatyzowanych, zdalnie zarządzanych i ultraprecyzyjnych rozwiązań obróbczych.

Planowane efekty:

Utworzenie CBR pozwoli Spółce na znaczne zwiększenie wolumenu i ustrukturyzowanie prowadzonych badań, których celem będzie wytworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z procesami obróbczymi stosowanymi w kluczowych i najbardziej zaawansowanych branżach przemysłu, takich jak sektor motoryzacyjny, lotniczy czy wojskowy. Prowadzone będą badania obejmujące tworzenie zdalnie zarządzanych, nowoczesnych i inteligentnych technologii dla obróbki skrawaniem, w tym w szczególności badanie możliwości pełnej automatyzacji procesu pomiarowego detalu. Ponadto zaplanowano szereg działań badawczych dotyczących możliwości wykorzystania miejscowej zmiany struktury materiału poprzez zastosowane chłodzenia ciekłym azotem w obróbce twardych stopów oraz procesów hybrydowych – m.in. napawanie i nagrzewanie materiałów laserem. Dodatkowo rozwijany będzie obszar badań nad możliwością zastąpienia obecnie stosowanych procesów obróbki (m.in. szlifowanie i elektrodrążenie) poprzez zastosowanie procesów ultra precyzyjnych.
Dzięki uzyskaniu zakładanych rezultatów Agendy Badawczej Spółka znacząco zwiększy swoją konkurencyjność, zwiększając udział rynkowy oraz skutecznie rywalizując z największymi podmiotami konkurencyjnymi.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 36.106.581,25  zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy).

Wkład Funduszy Europejskich:

Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Organizująca Konkurs przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 8.917.837,43 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy grosze).

Zachęcamy do śledzenia zakładki Zapytania ofertowe, gdzie na bieżąco będą się ukazywać informacje nt. realizowanych aktualnie zakupów pod tę inwestycję.